W trzeciej części opisuję bramkę odpowiedzialną za odbiór danych z transmiterów RB-10 i wysłanie tych danych do SUPLA Cloud. Pod względem elektroniki jak i oprogramowania jest to wersja na etapie wczesnego prototypu. Zdecydowałem się jednak upublicznić schemat elektroniki oraz kod licząc, że ktoś z czytelników lub członków Społeczności SUPLA wspomoże mnie w zakresie rozwoju oprogramowania bramki RB-10G. Ja sam jestem „bardzo początkujący” w pisaniu programów 😀 , a obowiązki zawodowe i rodzinne nie zawsze pozwalają na większe zaangażowanie w swój rozwój w tym zakresie.

ELEKTRONIKA
Schemat ideowy RB-10G

Bramka RB-10G oparta jest o mikrokontroler ESP8266 oraz moduł radiowy RFM69CW 868 MHz. Ja w swoich projektach wykorzystuję najchętniej płytki WEMOS (LOLIN) D1 mini. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby zbudować bramkę na innych płytkach (NodeMCU, SparkFun, Adafruit).

Prototyp RB-10G
PROGRAM

Aby móc skompilować i wgrać program do mikrokontrolera ESP8266 musimy jeszcze uzupełnić konfigurację środowiska Arduino IDE. Udajemy się na stronę https://github.com/SUPLA/arduino i pobieramy biblioteki SuplaDevice (klikając w zielony przycisk Clone or download >> Download ZIP). Pobrany plik rozpakowujemy i kopiujemy z otwartego archiwum cały folder SuplaDevice do folderu \Dokumenty\Arduino\libraries.
Aby nasza bramka poprawnie wysyłała dane z więcej niż dwóch czujników musimy jeszcze dokonać małej zmiany w bibliotece SuplaDevice. Odnajdujemy w \Dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice plik srpc.c, otwieramy plik do edycji (polecam używać do tego celu Notepad++) i modyfikujemy (linie 40 oraz 46):

#define SRPC_QUEUE_SIZE 10

Teraz pozostaje nam podłączyć nasz ESP8266 do komputera, uruchomić Arduino IDE, wybrać właściwą płytkę oraz właściwy port COM (dla WEMOS D1 mini jest to płytka: „LOLIN(WEMOS) D1 R2 & mini”). Przypominam o wersji bibliotek ESP8266 max. 2.5.0.

/*
Bramka RB-10G
Copyright (C) 2019 Robert Błaszczak

Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem; możesz go 
rozprowadzać dalej i/lub modyfikować na warunkach Powszechnej
Licencji Publicznej GNU, wydanej przez Fundację Wolnego
Oprogramowania - według wersji 2-giej tej Licencji lub którejś
z późniejszych wersji. 
Niniejszy program rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie on 
użyteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej 
gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH 
ZASTOSOWAŃ. W celu uzyskania bliższych informacji - Powszechna 
Licencja Publiczna GNU. 
Z pewnością wraz z niniejszym programem otrzymałeś też egzemplarz 
Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License);
jeśli nie - napisz do Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave,
Cambridge, MA 02139, USA.
*/

#include <RFM69_ATC.h>          //Pobierz z: https://github.com/lowpowerlab/rfm69

#define NODEID 1             //Unikalny numer bramki (1 - 254).
#define NETWORKID 100           //Numer sieci (1 - 254) w której działą bramka SUPLA oraz inne transmitery. Bramka oraz max. 6 transmiterów musi działać w sieci o takim samym ID.
#define FREQUENCY RF69_868MHZ       //Jeśli posiadasz moduł radiowy pracujący z inną częstotliwością zamień parametr na RF69_433MHZ lub RF69_915MHZ.
//#define IS_RFM69HW_HCW         //Usuń zacznik komentarza, jeśli posiadasz moduł radiowy w wersji RFM69HW/HCW.
#define ENCRYPTKEY "sampleEncryptKey"   //Klucz kodowania - 16 znaków (ani mniej, ani więcej) - identyczny w bramce SUPLA i we wszystkich transmiterach.
#define ENABLE_ATC            //Wstaw znacznik komentarza jeśli chcesz wyłączyć automatyczną kontrolę transmisji (ATC).

#define SERIAL_BAUD 115200        //Prędkość transmisji portu szeregowego.

#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>

#define SUPLA_SERVER "svrxx.supla.org"
#define LOCATION_ID xxxx
#define LOCATION_PASSWORD "xxxx"
// pobierz identyfikator urządzenia ze strony https://www.supla.org/arduino/get-guid i wprowadź go poniżej
#define GUID {0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x08,0x09,0x10,0x11,0x12,0x13,0x14,0x15}

RFM69_ATC radio(D8, D2, false);
bool promiscuousMode = false;

const unsigned long period = 600000;   //Czas (10 minut) po którym bramka uznaje brak odczytu z transmitera i ustawia wartości wysyłane do Supla Cloud na 0.
double temperature = 0.0;
double humidity = 0.0;
unsigned long startMillis = 0;
unsigned long currentMillis = 0;
unsigned long RFNodesCount = 0;
typedef struct {
 int nodeid;
 int channelNumber;
 double temperature;
 double humidity;
 double batteryLevel;
 unsigned long lastContact;
} RF_TemperatureandHumidityNode;

RF_TemperatureandHumidityNode RFNodes[6];

void get_temperature_and_humidity(int channelNumber, double *temp, double *humidity) {

 for (int i = 0; i < RFNodesCount; i++)
  if (RFNodes[i].channelNumber == channelNumber)
  {
   *temp = RFNodes[i].temperature;
   *humidity = RFNodes[i].humidity;
  }
}

void setup() {
 Serial.begin(SERIAL_BAUD);
 
 SuplaDevice.setTemperatureHumidityCallback(&get_temperature_and_humidity);
 SuplaDevice.addDHT22();
 SuplaDevice.addDHT22();
 SuplaDevice.addDHT22();
 SuplaDevice.addDHT22();
 SuplaDevice.addDHT22();
 SuplaDevice.addDHT22();
 char guid[SUPLA_GUID_SIZE] = GUID;
 uint8_t mac[6] = {0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06};
 SuplaDevice.setName("BRAMKA RB-10G");
 SuplaDevice.begin(guid, mac, SUPLA_SERVER, LOCATION_ID, LOCATION_PASSWORD);
 
 radio.initialize(FREQUENCY,NODEID,NETWORKID);

#ifdef IS_RFM69HW_HCW
 radio.setHighPower();
#endif

 radio.encrypt(ENCRYPTKEY);
 radio.promiscuous(promiscuousMode);

 char buff[65];
 sprintf(buff, "BRAMKA RB-10G. Start komunikacji radiowej na częstotliwości %d MHz...", FREQUENCY==RF69_433MHZ ? 433 : FREQUENCY==RF69_868MHZ ? 868 : 915);
 Serial.println(buff);
}

byte ackCount = 0;
uint32_t packetCount = 0;

String getValue(String data, char separator, int index)
{
 int found = 0;
 int strIndex[] = {0, -1};
 int maxIndex = data.length() - 1;

 for (int i = 0; i <= maxIndex && found <= index; i++) {
  if (data.charAt(i) == separator || i == maxIndex) {
   found++;
   strIndex[0] = strIndex[1] + 1;
   strIndex[1] = (i == maxIndex) ? i + 1 : i;
  }
 }

 return found > index ? data.substring(strIndex[0], strIndex[1]) : "";
}

void readRadioData() {

 String value = "";
 if (radio.receiveDone())
 {
  int foundIdx = -1;

  for (int i = 0; i < RFNodesCount; i++)
   if (RFNodes[i].nodeid == radio.SENDERID)
   {
    foundIdx = i;
    break;
   }

  Serial.println("Odbieram dane...");
  if (foundIdx == -1)
  {
   if (RFNodesCount < 6)
   {
    Serial.println("Znalazłem nowy transmiter. Dodaję go do SUPLA Cloud");
    RFNodes[RFNodesCount].nodeid = radio.SENDERID;
    RFNodes[RFNodesCount].lastContact = millis();
    RFNodes[RFNodesCount].channelNumber = radio.SENDERID - 1;
    RFNodes[RFNodesCount].temperature = 0.0;
    RFNodes[RFNodesCount].humidity = 0.0;
    RFNodes[RFNodesCount].batteryLevel = 0;
    
    foundIdx = RFNodesCount;
    RFNodesCount++;
   } else {
    Serial.println("Maksymalna ilość transmiterów przekroczona!");
    foundIdx = 0;
   }
  } else
  {
   RFNodes[foundIdx].temperature = 0.0;
  }

  Serial.print("#[");
  Serial.print(++packetCount);
  Serial.print(']');
  Serial.print('['); Serial.print(radio.SENDERID, DEC); Serial.print("] ");

  value = "";
  for (byte i = 0; i < radio.DATALEN; i++)
   if (radio.DATA[i] != ' ')
    value += (char)radio.DATA[i];

  Serial.println(value);

  String tempStr = getValue(value, '|', 0);
  String humStr = getValue(value, '|', 1);
  String battLevelStr = getValue(value, '|', 2);

  Serial.print("Temperatura: ");
  Serial.println(tempStr);
  Serial.print("Wilgotność: ");
  Serial.println(humStr);
  Serial.print("Poziom baterii: ");
  Serial.println(battLevelStr);

  RFNodes[foundIdx].temperature = tempStr.toFloat();
  RFNodes[foundIdx].humidity = humStr.toFloat();
  RFNodes[foundIdx].batteryLevel = battLevelStr.toFloat();
  RFNodes[foundIdx].lastContact = millis();

  Serial.print("Poziom sygnału transmitera [RX_RSSI]:"); Serial.print(radio.RSSI); Serial.print(" dBm");

  if (radio.ACKRequested())
  {
   byte theNodeID = radio.SENDERID;
   radio.sendACK();
   
   if (ackCount++ % 3 == 0)
   {
    Serial.print(" ACK TEST - Transmiter ");
    Serial.print(theNodeID);
    delay(5);
    radio.sendWithRetry(theNodeID, "ACK TEST", 8, 0);
   }
  }
  Blink(LED_BUILTIN, 100);
  Serial.println();
  Serial.println();
 }

 for (int i = 0; i < RFNodesCount; i++)
 {
  if (millis() - RFNodes[i].lastContact >= period)
  {
   RFNodes[i].temperature = -375;
   RFNodes[i].humidity = -1;
   RFNodes[i].batteryLevel = 0;
   Serial.print("Brak odczytu z czujnika ");
   Serial.println (RFNodes[i].nodeid);
  };
 }
}

void Blink(byte PIN, int DELAY_MS)
{
 pinMode(PIN, OUTPUT);
 digitalWrite(PIN,LOW);
 delay(DELAY_MS);
 digitalWrite(PIN,HIGH);
}

void loop() {
 readRadioData();
 SuplaDevice.iterate();
}

W powyższym kodzie zmieniamy parametry w wierszach 24, 27, 35, 36, 37, i 39.

W tym samym folderze co plik RB-10G_LOLIN_D1.ino dodajemy też plik SuplaTCP.cpp, w którym modyfikujemy:

#define wifiname "SSID"
#define wifipassword "password"

podając dane do sieci Wi-Fi, w której będzie działała bramka RB-10G.

SuplaTCP.cpp oraz pozostałe kody programów do pobrania: https://download.blaszczak.pl/?dir=SUPLA/RB-10.

W miarę rozwoju projektu będę starał się umieszczać kolejne wersje oprogramowania oraz przedstawiać modyfikacje części elektronicznej bramki.

<<< CZĘŚĆ 2 <<<
ZRZUTY EKRANU Z SUPLA CLOUD
Spodobał Ci się artykuł? Udostępnij go.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *